Australian Rope Skipping Championships - Sydney


 

Skipping Australia National Championships 4th- 6th June 2016

Netball Central, Homebush, Sydney, NSW